Top
SERVICE ENGINEER (1 อัตรา)

1. คุณสมบัติเบื้องต้น:
– เพศ ชาย และเป็นผู้ที่เรียนจบการศึกษา ในหลักสูตร
1. วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
2. วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

2. คุณสมบัติทั่วไป:
– ผ่านการเกณฑ์ทหาร
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
– มีใจรักงานบริการ มีความพร้อมการเดินทางทั่วประเทศ
– สามารถเดินทางไปต่างประเทศ

3. คุณสมบัติพิเศษ:
– มีความถนัดด้านงานวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
– เขียนโปรแกรมควบคุม และออกแบบวงจรควบคุมได้
– มีความถนัดด้านงานซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ เครื่องมือวัด
– มีความชอบหรือสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของชิ้นส่วนที่ออกแบบและผลิตขึ้นได้
– ในกรณีมีประสบการณ์การทำหุ่นยนต์แข่งขัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ขอบข่ายงาน:
4.1 งานในหน้าที่ SERVICE ENGINEER รับผิดชอบงานด้าน การประกอบเครื่องมือทดสอบที่ผลิตขึ้นตามแบบ ติดตั้งเครื่องมือทดสอบทั้งเครื่องที่บริษัทผลิตเองและเครื่องที่นำเข้าจาก ต่างประเทศ ฝึกการใช้เครื่องมือให้กับลูกค้า การตรวจเช็คซ่อมบำรุงประจำปี การสอบเทียบเครื่องมือ การให้คำปรึกษาทางเทคนิค วิเคราะห์ที่มาของปัญหา
เมื่อลูกค้าต้องการ
4.2 พื้นที่ให้บริการลูกค้า
– ในประเทศ พื้นที่หลักคือกรุงเทพฯและปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
– ต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่าและแอฟริกา

5. ผลตอบแทนและสวัสดิการ:
– อัตราเงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
– ให้การอบรมด้านการสอบเทียบในระบบ ISO/IEC : 17025 และอบรมด้าน เทคนิคการจัดการเครื่องมือวัดจาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง (ญี่ปุ่น อเมริกา)
– ประกันสังคมตามกฏหมายกำหนด
– มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (พิเศษสำหรับพนักงาน)
– วันหยุดตามกฎหมายกำหนด

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : พิจารณาตามความสามารถ
ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การวัดคุม คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์ คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์